Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Meybree Oldenzaal.

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slijterij De Meybree Oldenzaal en de klant waarop Slijterij De Meybree Oldenzaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Slijterij De Meybree Oldenzaal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de produkten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Slijterij De Meybree Oldenzaal in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
De prijzen zijn inclusief BTW en in het geval van bier inclusief statiegeld.

Over de bestelling:
Slijterij De Meybree Oldenzaal levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Slijterij De Meybree Oldenzaal zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/produkten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen ( Met uitsluiting van goederen en of producten die kunnen bederven en of niet meer bruikbaar zijn na openen - gebruik. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds niet geopend en in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Slijterij De Meybree Oldenzaal over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort en of in overleg anders overeengekomen. 

Over de levering:
Slijterij De Meybree Oldenzaal doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Slijterij De Meybree Oldenzaal een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Slijterij De Meybree Oldenzaal schriftelijk ingebreke te stellen.

De bestelingen worden verstuurd via post.nl, Fedex of Eigen Vervoer. De klant betaalt de verzendkosten op basis van de voor afgesproken prijs. De verzendkosten binnen Nederland per bestelling onder 10kg bedragen € 7,50. De verzendkosten binnen Nederland per bestelling boven 10kg bedragen € 19,99. Dit alles inclusief BTW. Verzenden naar de Waddeneilanden zijn ook mogelijk, evenals verzendingen naar het buitenland zijn ook mogelijk. Vraag naar de voorwaarden.

Over het versturen:
Slijterij De Meybree Oldenzaal draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Slijterij De Meybree Oldenzaal gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Het kan zijn dat bestellingen na herhaaldelijke keren aanbieden bij de klant en na het niet reageren op notitie's/berichten geretourneerd worden naar de verzendende partij. In dit geval zijn de eventuele nieuwe verzendkosten voor de klant.

Over de garantie:
Slijterij De Meybree Oldenzaal garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Bij gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Slijterij De Meybree Oldenzaal op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Slijterij De Meybree Oldenzaal eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Slijterij De Meybree Oldenzaal overgenomen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Slijterij De Meybree Oldenzaal te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Slijterij De Meybree Oldenzaal of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Slijterij De Meybree Oldenzaal is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Slijterij De Meybree Oldenzaal is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Slijterij De Meybree Oldenzaal geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Slijterij De Meybree Oldenzaal. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Slijterij De Meybree Oldenzaal.

Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Slijterij De Meybree Oldenzaal gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Slijterij De Meybree Oldenzaal. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Slijterij De Meybree Oldenzaal verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Slijterij De Meybree Oldenzaal geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant minimaal 18 jaar oud te zijn en gaat zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Wenst u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via nummer: 0541 513 227 of een e-mail sturen naar: info@demeybree.nl

 

Opgemaakt en gedeponeerd bij de rechtbank te Almelo op 7-9-2015 

Facebook

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.